Školní preventivní program

CÍLE MINIMÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

       

Škola nabízí žákům různorodé volnočasové aktivity. Ty probíhají především v rámci školní družiny či prostřednictvím výtvarných a sportovních kroužků. Žáci mají možnost navštěvovat také výuku hry na hudební nástroje a pěvecký sbor. Mnozí žáci navštěvují také kroužky, které jsou mimo působnost naší školy.

        Škola si klade za cíl účastnit se řady společenských, kulturních, sportovních a charitativních aktivit. Patří sem například zorganizování vánočního jarmarku, pořádání koncertů pěveckého sboru, zapojení se do výtvarných soutěží a charitativních akcí či podílení se na pořádání Běhu kolem Mohyly míru. Přehled veškerých akcí školy je uveden v Plánu akcí na školní rok 2019/2020.

        Cílem školy je také pořádání a organizování přednášek, besed a preventivních programů se zástupci PČR, OSP či organizací, jako jsou například Podané ruce. Tímto cílíme na prevenci rizikového chování u žáků. Mezi hlavní témata řadíme zneužívání návykových látek, šikana a kyberšikana, ale i poruchy příjmu potravy.