Školní vzdělávací program

Motivační název: Učit se společně žít, jednat a poznávat 
Školní vzdělávací program vychází z obecných cílů vzdělávání, z cílů základního vzdělávání, z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a z vlastní koncepce školy, která vznikla snahou a inovací pedagogického procesu, analýzou možností školy v návaznosti na její tradice a analýzou možností pedagogického sboru. Základní vzdělávání má žákovi pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Systém povinných a volitelných předmětů v učebním plánu školy dává žákům možnost k výběru podle zájmu, nadání, potřeb a budoucího zaměření. Převážnou část mimoškolních aktivit organizuje škola prostřednictvím školní družiny a kroužků s různým zaměřením. Velký zájem projevují naši žáci o práci v keramické dílně a ve výtvarných kroužcích, kde se seznamují s novými výtvarnými technikami.

Celé znění ŠVP ZV >>

Učební plán >>