Úplata

Stanovení výše úplaty ve družině 

a) Ředitelka školy touto směrnicí stanovila příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině zvláštní přílohou – Výše úplaty pro zájmové vzdělávání ve školní družině.
b) Úplata může být snížena nebo prominuta žákovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění, pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba.
c) Úplata může být dále snížena žákovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění, a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena.
d) Úplata může být snížena nebo prominuta, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školy, že má nárok na některý příplatek uvedený v předchozích odstavcích – tzn., doloží příslušné potvrzení úřadu práce. 

Celé znění Úplata >>