Rada školy

Školská rada Základní školy a mateřské školy Šaratice, příspěvkové organizace, byla zřízena na základě zákona
č. 561/2004 Sb., par. 167 a 168.
Školská rada zasedá pravidelně dvakrát ročně. Funkční období členů školské rady je tříleté.

Složení školské rady ve funkčním období od 6. 11. 2018.

Za zřizovatele, Obec Šaratice
pí Dana Pitrová
p. Libor Dosoudil
 
Za zákonné zástupce nezletilých žáků
pí Hana Marková - předsedkyně ŠR
pí Petra Šimečková
 
Za pedagogické pracovníky školy
Mgr. Hana Štefanová
Mgr. Marcela Chalúpková

Jednací řád Školské rady 

 Článek 1
Školská rada vykonává své působnosti podle ustanovení §168 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“).
 Článek 2
Školská rada se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny schůzí se stanoví s ohledem na působnost školské rady stanovené školským zákonem. Jednání svolává předseda, popř. místopředseda, s dostatečným časovým předstihem (zpravidla 14 dní). Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitelka školy v rozsahu, který vymezuje zákon.

Celé znění Jednacího řádu ŠR >>